Повратак на врх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Волим моју школу, учење, дружење.. СУПЕР УСТАЈ Време је за школу

ОШ "Лаза Костић"

Милентија Поповића 72, Нови Београд

Јеловник у боравку

jelovnik

Пријава корисника

Сада на сајту

Ko je na mreži: 31 gostiju i nema prijavljenih članova

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Одлука о давању школског простора у закуп

Преузмите ПДФ документ

 

Основна школа „Лаза Костић“
Милентија Поповића 72
Београд
Број:01-310

Преузмите PDF документ

Датум:06.07.2018.

            На основу члана 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018), Комисија за давање у закуп простора школе, образована Решењем Школског одбора број 04-23/19, од 03.07.2018. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за давање у закуп простора школе

Ред.бр.Опис школског
простора
Површина простораДелатностПочетна цена
(најнижа висина закупнине)
1. Пекара 12 м2 трговина 24.000,00 динара месечно

Наведен простор налазе се у оквиру објекта Основне школе „Лаза Костић“, на адреси Милентија Поповића 72, Београд. Предметни простори дају се у закуп у поступку прикупљања писмених понуда, у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018). Уговори о закупу закључују се на одређено време, односно на период од најдуже 4 године.

Обавеза је закупца да у закупљеном простору врши делатност која је наведена у овом огласу. Промена делатности могућа је само уз претходну сагласност закуподавца. Уколико закупац изврши промену делатности без претходне сагласности закуподавца, закуподавац има право на једнострани раскид уговора о закупу.

Обавеза закупца је и да адаптира предметни простор, о свом трошку, у смислу довода текуће воде.

Понуђачи могу извршити увид у документацију у вези са непокретностима које се дају у закуп, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, радним данима у периоду од 09:00-13:00 часова, у просторијама школе.

Понуде за закуп простора достављају се у писаном облику, на адресу: ОШ „Лаза Костић“, Милентија Поповића 72, Београд, у прописно затвореној коверти, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ - ПОНУДА ЗА ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА“, најкасније до 24.07.2018. године, до 11:00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је закуподавац понуду примио, односно да ли је закуподавац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуда мора да садржи:

  • доказ о уплати депозита у износу од 6.000,00 динара на текући рачун школе

бр. 840-1810666-33 који се води код Управе за трезор;

  • износ закупнине која се нуди;
  • за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона за контакт.
  • за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број радње, број телефона за контакт;
  • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве и његов телефон за контакт;
  • број рачуна на који ће бити извршен повраћај депозита, уколико понуђач не успе у поступку;
  • понуда за закуп простора пекаре мора да садржи и: спецификацију производа који ће се продавати, са ценом, спецификацију и цену хроно производа и безглутенских производа, понуду напитака (природни сокови, цеђени сокови - лимун, наранџа, друго воће, у амбалажи предвиђеној за паковање);

Неблаговремене или непотпуне понуде биће одбачене и неће бити разматране. Комисија задржава право да одбаци понуде које не садрже задовољавајућу понуду производа и услуга.

Јавно отварање и разматрање приспелих понуда биће одржано у просторијама ОШ „Лаза Костић“, Милентија Поповића 72, дана 24.07.2018. године, са почетком у 13 часова, у канцеларији секретара школе.

Учесницима који нису успели у поступку депозит се враћа у року од 45 дана од дана отварања понуда.

Понуде ће бити разматране у року од 8 дана од дана истека рока за подношење а понуђачи ће бити обавештени о одлуци у року од 5 дана од дана доношења одлуке.

Избор најповољнијег понуђача вршиће се применом критеријума највише понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Особа за контакт: директор школе Милорад Јауковић, бр. телефона 065/275-0200.

Бројач посета

057043
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Прошлог месеца
Укупно
53
201
523
2332
5625
57043

Your IP: 54.80.188.87
18-10-2018 03:04

Распоред звона

Copyright © 2018 ОШ "Лаза Костић" Rights Reserved.