Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ОШ "Лаза Костић"

Милентија Поповића 72, Нови Београд

Поштовани родитељи и будући прваци

Школа може да упише и дете које територијално не припада школи, односно које је са територије друге школе или са територије друге општине. Сваки родитељ, односно старатељ који није са подручја школе, потребно је да поднесе Захтев изабраној школи за упис детета. Захтев се подноси најкасније до 1. фебруара 2020. год. После овог рока, могу се уписати само деца која станују 
у блоковима 19, 19а, 23 и 24.

Допис Министарства просвете о новој процедури уписа у први разред основне школе

Добродошли прваци

Списак службених меилова

images

Јеловник у боравку

jelovnik

ПП служба

Саветодавни рад са родитељима

Уторком
11 до 14 часова


Четвртком
13 до 16 часова

Пријава корисника

Сада на сајту

Ko je na mreži: 30 gostiju i nema prijavljenih članova

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Одлука о давању школског простора у закуп

Преузмите ПДФ документ

 

Основна школа „Лаза Костић“
Милентија Поповића 72
Београд
Број:01-310

Преузмите PDF документ

Датум:06.07.2018.

            На основу члана 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018), Комисија за давање у закуп простора школе, образована Решењем Школског одбора број 04-23/19, од 03.07.2018. године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за давање у закуп простора школе

Ред.бр.Опис школског
простора
Површина простораДелатностПочетна цена
(најнижа висина закупнине)
1. Пекара 12 м2 трговина 24.000,00 динара месечно

Наведен простор налазе се у оквиру објекта Основне школе „Лаза Костић“, на адреси Милентија Поповића 72, Београд. Предметни простори дају се у закуп у поступку прикупљања писмених понуда, у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018). Уговори о закупу закључују се на одређено време, односно на период од најдуже 4 године.

Обавеза је закупца да у закупљеном простору врши делатност која је наведена у овом огласу. Промена делатности могућа је само уз претходну сагласност закуподавца. Уколико закупац изврши промену делатности без претходне сагласности закуподавца, закуподавац има право на једнострани раскид уговора о закупу.

Обавеза закупца је и да адаптира предметни простор, о свом трошку, у смислу довода текуће воде.

Понуђачи могу извршити увид у документацију у вези са непокретностима које се дају у закуп, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, радним данима у периоду од 09:00-13:00 часова, у просторијама школе.

Понуде за закуп простора достављају се у писаном облику, на адресу: ОШ „Лаза Костић“, Милентија Поповића 72, Београд, у прописно затвореној коверти, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ - ПОНУДА ЗА ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА“, најкасније до 24.07.2018. године, до 11:00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је закуподавац понуду примио, односно да ли је закуподавац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуда мора да садржи:

  • доказ о уплати депозита у износу од 6.000,00 динара на текући рачун школе

бр. 840-1810666-33 који се води код Управе за трезор;

  • износ закупнине која се нуди;
  • за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона за контакт.
  • за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број радње, број телефона за контакт;
  • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве и његов телефон за контакт;
  • број рачуна на који ће бити извршен повраћај депозита, уколико понуђач не успе у поступку;
  • понуда за закуп простора пекаре мора да садржи и: спецификацију производа који ће се продавати, са ценом, спецификацију и цену хроно производа и безглутенских производа, понуду напитака (природни сокови, цеђени сокови - лимун, наранџа, друго воће, у амбалажи предвиђеној за паковање);

Неблаговремене или непотпуне понуде биће одбачене и неће бити разматране. Комисија задржава право да одбаци понуде које не садрже задовољавајућу понуду производа и услуга.

Јавно отварање и разматрање приспелих понуда биће одржано у просторијама ОШ „Лаза Костић“, Милентија Поповића 72, дана 24.07.2018. године, са почетком у 13 часова, у канцеларији секретара школе.

Учесницима који нису успели у поступку депозит се враћа у року од 45 дана од дана отварања понуда.

Понуде ће бити разматране у року од 8 дана од дана истека рока за подношење а понуђачи ће бити обавештени о одлуци у року од 5 дана од дана доношења одлуке.

Избор најповољнијег понуђача вршиће се применом критеријума највише понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Особа за контакт: директор школе Милорад Јауковић, бр. телефона 065/275-0200.

Уџбеници 2019/2020

book page turn 03

Бројач посета

00173301
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Укупно
43
110
153
241
173301

Your IP: 34.200.243.114
04-08-2020 04:11

Распоред звона

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.